Projekt „Migowy”

Projekt „Migowy”

 

W kwietniu 2012r. Złożyliśmy wniosek konkursowy na przeprowadzenie szkolenia z języka migowego dla pracowników administracji publicznej, rodziców i pracowników Spółdzielni.

25.05.2012r. podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP umowę na realizację projektu, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO na lata 2009-2013

Projekt „MIGOWY” zakładał przeszkolenie 25 urzędników państwowych oraz 15 osób dodatkowo (rodzice dzieci z wadami słuchu i personel spółdzielni). Główny cel został osiągnięty: przeszkoliliśmy 24 urzędników oraz 12 osób –rodziców i personel spółdzielni. Innymi słowy: wyszkoliliśmy 36 osób w zakresie posługiwania się językiem migowym.

Szkolenia uczestników rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem- 26.06.2012r. i trwały do 14.08.2012r.

Realizacja działań sfinansowanych ze środków FIO przyczyniła się do poznania w zakresie elementarnym języka migowego. Osoby z warszawskich urzędów poznały odmianę języka migowego SJM (System Języka Migowego – tłumaczenie języka polskiego na język zrozumiały dla głuchych) z elementami PJM (Polski Język Migowy – praktycznie używany język migowy) tak, aby były w stanie porozumieć się z każdą osobą głuchą. Poznały też elementy kultury ludzi głuchych oraz różne ciekawostki dotyczące tego języka. Ponadto, pod koniec zajęć, gdy beneficjenci nieco opanowali posługiwanie się językiem migowym, poprzez odgrywane scenki rodzajowe, poznawali praktykę porozumiewania się z osobą głuchą.

Rodzice i pracownicy Spółdzielni poznali z kolei PJM z elementami SJM tak, aby mogli bez przeszkód rozmawiać na co dzień z osobami niesłyszącymi. To umożliwia (pracownikom) podniesienie jakości porozumiewania się z rodzicami (poprzez zniesienie barier językowych, jakie wciąż panują w społeczeństwie polskim), opieki nad dziećmi i realizacji wczesnej edukacji. Uczestnicy poznali też specyficzne potrzeby dzieci w wieku do lat 6 z wadami słuchu i możliwości rehabilitacji tych wad. Dowiedzieli się również o konkretnych potrzebach Głuchych i rozpoczęli poznawanie specyfiki komunikacji (np. to, że rozmawiając z osobą głuchą nie możemy stawać pod światło, gdyż ta osoba nie widzi wtedy naszych ust i może się okazać, że nas nie zrozumie).

Wszyscy uczestnicy szkoleń byli bardzo zadowoleni z kursu i wyrazili chęć uczestnictwa w dalszym kształceniu organizowanym przez naszą Spółdzielnię. Otrzymaliśmy wiele pytań o ciąg dalszy – kiedy będzie.

Podręczniki, płyty oraz leksykony okazały się doskonałymi narzędziami pracy dla tych osób oraz, jak oni sami twierdzili, pomogą im nie zapomnieć nauczonego materiału.
36 osób przystąpiło do egzaminu i wszystkie osoby go zdały za pierwszym podejściem.
W dniu 07.09.2012r. odbyła się uroczystość, organizowana przez Biuro Polityki Społecznej M. St. Warszawy, na której nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończonym kursie. Zaświadczenia te pozwolą uczestnikom na dalszą naukę. Podczas wręczania dyplomów, Pani Dyrektor BPS wyraziła nadzieję i chęć dalszej współpracy z naszą Spółdzielnią w zakresie szkoleń z języka migowego.

25.09.2012r. Dostaliśmy pismo następującej treści:
„Szanowni Państwo,
W wyniku działań związanych z rozliczeniem i oceną sprawozdania z realizacji zadania nie stwierdzono błędów. Nieznaczne przesunięcia budżetowe nie wpłynęły na jakość i zakres działań projektu, który został zrealizowany i przeprowadzony zgodnie z harmonogramem i celami przedstawionymi we wniosku o przyznanie dotacji.
Sprawozdanie finansowe i raport końcowy z realizacji projektu wg umowy nr (…) zostały zaakceptowane.”

Jedno za nami 🙂

Comments are closed.